Poznań, dnia 15 lipiec 2016 r.

Implacore Sp. z o.o.
Ul. Polska 94A
60-401 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych przez firmę Implacore Sp. z o.o. w celu stworzenia zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego do wydawania oraz magazynowania leków.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2., firma Implacore Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup badań i ekspertyz w ramach prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Przedmiot niniejszego zapytania dotyczy realizacji zadań z obszaru informatyki.

 1. Cel projektu:
  Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego firmy Implacore Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie prac B+R związanych implementacją nieznanych mechanizmów w robotyce oraz wdrożenie wyników badań w postaci prototypu zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego. W związku z powyższym zostaną opracowane oraz zbadane odpowiednio funkcjonujące komponenty mechanicznego załadunku oraz poboru leków z poszczególnych półek maszyny. Zintegrowanie oraz odwzorowanie zostaną działania systemu, co pozwoli na opracowanie systemu sterowania komponentami maszyny. W związku z realizacją projektu firma Implacore zaoferuje innowacyjny produkt w przystępnej cenie. Jest to uwarunkowane modułowością urządzenia i możliwością rekonfiguracji wielkości w zależności od indywidualnych potrzeb. Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego firmy Implacore Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie prac B+R związanych implementacją nieznanych mechanizmów w robotyce oraz wdrożenie wyników badań w postaci prototypu zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego. W związku z powyższym zostaną opracowane oraz zbadane odpowiednio funkcjonujące komponenty mechanicznego załadunku oraz poboru leków z poszczególnych półek maszyny. Zintegrowanie oraz odwzorowanie zostaną działania systemu, co pozwoli na opracowanie systemu sterowania komponentami maszyny. W związku z realizacją projektu firma Implacore zaoferuje innowacyjny produkt w przystępnej cenie. Jest to uwarunkowane modułowością urządzenia i możliwością rekonfiguracji wielkości w zależności od indywidualnych potrzeb. W ramach Badan Przemysłowych przewidziano takie działania jak eksperymentalne sprawdzenie koncepcji modułowej budowy robota aptecznego. W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych zostaną opracowane poprawnie funkcjonujące komponenty poziomego napędu liniowego oraz modułowy szkielet nośny urządzenia o odpowiedniej sztywności i stabilności. Następnie dokonane zostanie eksperymentalne potwierdzenie koncepcji technologii magazynowania preparatów medycznych, mechanizmów przechwytujących opakowania oraz automatycznego załadunku. W rezultacie zostaną opracowane oraz laboratoryjnie zbadane komponenty automatycznego załadunku oraz poboru preparatów medycznych z poszczególnych półek robota aptecznego pod kątem ich poprawnego funkcjonowania. Później nastąpi implementacja na poziomie laboratorium poszczególnych komponentów technologicznych robota aptecznego oraz odwzorowanie działania całego systemu urządzenia. W efekcie zostanie opracowany system sterowania pozwalającego na prawidłową pracę wszystkich komponentów robota aptecznego i wprowadzenie ewentualnych korekt w poszczególnych komponentach systemu. Na końcu dokonana zostanie integracja modelu robota aptecznego z rzeczywistymi elementami wspomagającymi oraz weryfikacja systemu w symulowanych warunkach operacyjnych. W rezultacie tego etap projektu pozostanie stworzony kompletny model systemu wraz z zewnętrznymi podajnikami do dystrybucji preparatów medycznych, który będzie gotowy do przetestowania w symulowanych warunkach operacyjnych. Natomiast w ramach Prac Rozwojowych przewidziano takie  działania jak przeprowadzenie testów prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz stworzenie kompletnej dokumentacji technicznej. W rezultacie omawianego etapu stworzony prototyp będzie gotowy oraz możliwy do uruchomienia oraz przetestowania w docelowej placówce (np. w aptece lub szpitalu). Zakłada się również walidację prototypu robota aptecznego w warunkach operacyjnych w zewnętrznej placówce w celu weryfikacji poprawności działania, dokonania niezbędnych korekt w przyjętych rozwiązaniach oraz opracowania ostatecznej formy maszyny.
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Badania przemysłowe:
   • Opracowanie testowego układu sterującego oraz przeprowadzenie badań pod kątem ustalenia poprawności działania poziomego napędu liniowego i jego maksymalnej prędkości działania - 1 usługa,
   • Badania pod kątem ustalenia poprawności działania poziomego napędu liniowego i jego maksymalnej prędkości działania - 1 usługa,
   • Opracowanie układów sterujących dla poszczególnych komponentów technologicznych - 1 usługa,
   • Badanie układów sterujących komponenetami technologicznymi - 1 usługa,
   • Opracowanie systemu sterowania pozwalający na prawidłową pracę wszystkich komponentów systemu - 1 usługa,
   • Opracowanie interfejsu użytkownika - 1 usługa,
   • Badania poprawności działania całego systemu - 1 usługa
   • Opracowanie układu sterującego systemem konfekcjonowania leków oraz integracja z systemem sterowania robotem aptecznym – 1 usługa,
   • Opracowanie systemu telemetrii i zdalnej diagnostyki urządzenia - 1 usługa
   • Badanie zakłóceń elektromagnetycznych - 1 usługa.
  2. Prace rozwojowe:
   • Weryfikacja systemu sterującego robotem aptecznym zintegrowanego z wybranymi aptecznymi systemami magazynowymi oraz cykliczne wprowadzanie usprawnień - 1 usługa
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Wytyczne oraz wstępne założenia techniczne robota aptecznego, które pozwolą na przeprowadzenie prac B + R w obszarze informatyki oraz wdrożenie wyników badań w postaci prototypu zautomatyzowanego modułowego robota aptecznego dostępne są w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Polska 94A, 60-401 Poznań po podpisaniu klauzuli o poufności danych.
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
  Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze – 73000000-2
  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcie – 72000000-5
 3. Planowany termin realizacji zamówienia dla poszczególnych zadań:
  1. Badania Przemysłowe: do 31/03/2017
  2. Prace Rozwojowe: 01/04/2017 – 31/12/2017 
 4. Warunki udziału w postępowaniu:
  Do postępowania zostaną dopuszczone:
  1. Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. Osoby znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach,
  3. Osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. Osoby, które złożą oświadczenia na ofercie o braku występowania powiązań,
  Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
  Ofertę zawierającą:

Oświadczenia (złożone na formularzu ofertowym):

 1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 4. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Oświadczenie o braku powiązań.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:      
  Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  Sposoby składania ofert:
  1. osobiście w siedzibie firmy:
   Implacore Sp. z o.o.
   Ul. Polska 94A
   60-401 Poznań
  2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: j.w.
  3. pocztą elektroniczną na adres mailowy: s.mocek@implacore.pl
 2. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 01 sierpnia 2016 r.
  Dodatkowe informacje:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
  2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, obejmujące cały przedmiot zamówienia.
 3. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.
 4. Kryteria oceny ofert:
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

 Cena netto w PLN

80%

 80

Termin realizacji zamówienia

20%

20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

C min              
A n = --------------------- x 100 x 80%
C r                

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

  Punkty w ramach kryterium Termin realizacji zamówienia będą przyznawane wg następującej formuły:

  1. Termin realizacji zamówienia do dnia 31/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 31/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 01/04/2017 – 31/12/2017) – 0 pkt.
  2. Termin realizacji zamówienia do dnia 17/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 17/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 18/03/2017 – 17/12/2017) – 10 pkt.
  3. Termin realizacji zamówienia do dnia 03/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 03/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 04/03/2017 – 03/12/2017) – 20 pkt.
 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
  Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Implacore Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Implacore Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Implacore Sp. z o.o.. lub osobami wykonującymi w imieniu Implacore Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
  Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Warunki dokonania zmiany umowy i kary umowne:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
  W razie opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

  Zastrzeżenia
  Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Implacore Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

..................................
podpis i pieczęć firmy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Formularz ofertowy

Miejscowość ……………, dnia………………… r.*

 

 

 

 

Oferta dla Implacore Sp. z o.o.
(Ul. Polska 94A, 60-401 Poznań)

 

Oferta składana jest w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. dotyczące zakupu badań i ekspertyz w ramach prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

 1. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

  Nazwa: ………………………………………………….……...*

  Adres: ………………………………………………….………..*

 2. Warunki cenowe oferty

  Cena całościowa netto: …………………………….(PLN)*

  Cena całościowa brutto
  : ..............................(PLN)*

  Szczegółowe warunki cenowe:

Lp.

Nazwa zadania

Cena netto*

Cena brutto*

1.

Opracowanie testowego układu sterującego oraz przeprowadzenie badań pod kątem ustalenia poprawności działania poziomego napędu liniowego i jego maksymalnej prędkości działania - 1 usługa

 

 

2.

Badania pod kątem ustalenia poprawności działania poziomego napędu liniowego i jego maksymalnej prędkości działania - 1 usługa

 

 

3.

Opracowanie układów sterujących dla poszczególnych komponentów technologicznych - 1 usługa

 

 

4.

Badanie układów sterujących komponenetami technologicznymi - 1 usługa

 

 

5.

Opracowanie systemu sterowania pozwalający na prawidłową pracę wszystkich komponentów systemu - 1 usługa

 

 

6.

Opracowanie interfejsu użytkownika - 1 usługa

 

 

7.

Opracowanie układu sterującego systemem konfekcjonowania leków oraz integracja z systemem sterowania robotem aptecznym – 1 usługa

 

 

8.

Opracowanie systemu telemetrii i zdalnej diagnostyki urządzenia - 1 usługa

 

 

9.

Badanie zakłóceń elektromagnetycznych - 1 usługa

 

 

10.

Weryfikacja systemu sterującego robotem aptecznym zintegrowanego z wybranymi aptecznymi systemami magazynowymi oraz cykliczne wprowadzanie usprawnień - 1 usługa

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (proszę wybrać właściwe)*:

 1. Termin realizacji zamówienia do dnia 31/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 31/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 01/04/2017 – 31/12/2017)
 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 17/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 17/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 18/03/2017 – 17/12/2017)
 3. Termin realizacji zamówienia do dnia 03/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 03/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 04/03/2017 – 03/12/2017) – 20 pkt.

Termin ważności oferty: ………………………………. (dni)* - min. 30 dni

 1. Oświadczenia Wykonawcy
  Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
  1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
  2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
  4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
  5. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasoby ludzkie niezbędne do terminowej realizacji zamówienia.
  6. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
   5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

..................................
podpis i pieczęć firmy

 

 

 

 

 *dane obligatoryjne

 

 

 


 

Poznań, dnia 15 lipiec 2016 r.

Implacore Sp. z o.o.
Ul. Polska 94A
60-401 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych przez firmę Implacore Sp. z o.o. w celu stworzenia zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego do wydawania oraz magazynowania leków.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2., firma Implacore Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup badań i ekspertyz w ramach prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Przedmiot niniejszego zapytania dotyczy realizacji zadań z obszaru mechatroniki.

 1. Cel projektu:

  Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego firmy Implacore Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie prac B+R związanych implementacją nieznanych mechanizmów w robotyce oraz wdrożenie wyników badań w postaci prototypu zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego. W związku z powyższym zostaną opracowane oraz zbadane odpowiednio funkcjonujące komponenty mechanicznego załadunku oraz poboru leków z poszczególnych półek maszyny. Zintegrowanie oraz odwzorowanie zostaną działania systemu, co pozwoli na opracowanie systemu sterowania komponentami maszyny. W związku z realizacją projektu firma Implacore zaoferuje innowacyjny produkt w przystępnej cenie. Jest to uwarunkowane modułowością urządzenia i możliwością rekonfiguracji wielkości w zależności od indywidualnych potrzeb. W ramach Badan Przemysłowych przewidziano takie działania jak eksperymentalne sprawdzenie koncepcji modułowej budowy robota aptecznego. W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych zostaną opracowane poprawnie funkcjonujące komponenty poziomego napędu liniowego oraz modułowy szkielet nośny urządzenia o odpowiedniej sztywności i stabilności. Następnie dokonane zostanie eksperymentalne potwierdzenie koncepcji technologii magazynowania preparatów medycznych, mechanizmów przechwytujących opakowania oraz automatycznego załadunku. W rezultacie zostaną opracowane oraz laboratoryjnie zbadane komponenty automatycznego załadunku oraz poboru preparatów medycznych z poszczególnych półek robota aptecznego pod kątem ich poprawnego funkcjonowania. Później nastąpi implementacja na poziomie laboratorium poszczególnych komponentów technologicznych robota aptecznego oraz odwzorowanie działania całego systemu urządzenia. W efekcie zostanie opracowany system sterowania pozwalającego na prawidłową pracę wszystkich komponentów robota aptecznego i wprowadzenie ewentualnych korekt w poszczególnych komponentach systemu. Na końcu dokonana zostanie integracja modelu robota aptecznego z rzeczywistymi elementami wspomagającymi oraz weryfikacja systemu w symulowanych warunkach operacyjnych. W rezultacie tego etap projektu pozostanie stworzony kompletny model systemu wraz z zewnętrznymi podajnikami do dystrybucji preparatów medycznych, który będzie gotowy do przetestowania w symulowanych warunkach operacyjnych. Natomiast w ramach Prac Rozwojowych przewidziano takie  działania jak przeprowadzenie testów prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz stworzenie kompletnej dokumentacji technicznej. W rezultacie omawianego etapu stworzony prototyp będzie gotowy oraz możliwy do uruchomienia oraz przetestowania w docelowej placówce (np. w aptece lub szpitalu). Zakłada się również walidację prototypu robota aptecznego w warunkach operacyjnych w zewnętrznej placówce w celu weryfikacji poprawności działania, dokonania niezbędnych korekt w przyjętych rozwiązaniach oraz opracowania ostatecznej formy maszyny.

 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Badania przemysłowe:
   • Opracowanie testowych szkieletów nośnych oraz poziomych modułowych napędów liniowych - 1 usługa
   • Badania technologii modułowej - 1 usługa
   • Opracowanie komponentów technologicznych robota aptecznego - 1 usługa
   • Badania właściwości komponentów technologicznych - 1 usługa
   • Integracja poszczególnych komponentów umożliwiająca badanie całego systemu - 1 usługa
   • Opracowane zewnętrznego systemu dystrybucji preparatów medycznych na stanowiska odbiorcze znajdujące się w odległości kilku metrów od robota aptecznego - 1 usługa
   • Opracowanie zewnętrznego systemu do konfekcjonowania dużej ilości preparatów medycznych - 1 usługa
   • Badanie poprawności działania zewnętrznych systemów dystrybucji i konfekcjonowania preparatów medycznych - 1 usługa
  2. Prace rozwojowe:
   • Opracowanie dokumentacji technicznej części mechanicznej i elektronicznej - 1 usługa
   • Budowa na podstawie dokumentacji technicznej prototypu demonstracyjnego - 1 usługa
   • Testy i analiza działania urządzenia w warunkach rzeczywistego funkcjonowania z cyklicznym wprowadzaniem usprawnień na podstawie wykrytych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia - 1 usługa
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Wytyczne oraz wstępne założenia techniczne robota aptecznego, które pozwolą na przeprowadzenie prac B + R w obszarze mechatroniki oraz wdrożenie wyników badań w postaci prototypu zautomatyzowanego modułowego robota aptecznego dostępne są w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Polska 94A, 60-401 Poznań po podpisaniu klauzuli o poufności danych.
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
  Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze – 73000000-2
 3. Planowany termin realizacji zamówienia dla poszczególnych zadań:
  1. Badania Przemysłowe: do 31/03/2017
  2. Prace Rozwojowe: 01/04/2017 – 31/12/2017 
 4. Warunki udziału w postępowaniu:
  Do postępowania zostaną dopuszczone:
  1. Podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. Podmioty znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach,
  3. Podmioty posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. Podmioty, które złożą oświadczenia na ofercie o braku występowania powiązań,
  5. Podmioty posiadające doświadczenie w realizacji prac o charakterze B+R.
  Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
  Ofertę zawierającą:

Oświadczenia (złożone na formularzu ofertowym):

 1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 4. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Oświadczenie o braku powiązań
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:      
  Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  Sposoby składania ofert:
  1. osobiście w siedzibie firmy:
   Implacore Sp. z o.o.
   Ul. Polska 94A
   60-401 Poznań
  2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: j.w.
  3. pocztą elektroniczną na adres mailowy: s.mocek@implacore.pl
 2. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 01 sierpnia 2016 r.
  Dodatkowe informacje:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
  2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, obejmujące cały przedmiot zamówienia.
 3. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.
 4. Kryteria oceny ofert:
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

 Cena netto w PLN

80%

 80

Termin realizacji zamówienia

20%

20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

C min              
A n = --------------------- x 100 x 80%
C r                

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

  Punkty w ramach kryterium Termin realizacji zamówienia będą przyznawane wg następującej formuły:

  1. Termin realizacji zamówienia do dnia 31/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 31/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 01/04/2017 – 31/12/2017) – 0 pkt.
  2. Termin realizacji zamówienia do dnia 17/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 17/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 18/03/2017 – 17/12/2017) – 10 pkt.
  3. Termin realizacji zamówienia do dnia 03/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 03/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 04/03/2017 – 03/12/2017) – 20 pkt.
 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

  Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Implacore Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Implacore Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Implacore Sp. z o.o.. lub osobami wykonującymi w imieniu Implacore Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 1. Warunki dokonania zmiany umowy i kary umowne:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
  W razie opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

  Zastrzeżenia
  Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Implacore Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

..................................
podpis i pieczęć firmy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Formularz ofertowy

Miejscowość ……………, dnia………………… r.*

 

 

 

 

Oferta dla Implacore Sp. z o.o.
(Ul. Polska 94A, 60-401 Poznań)

 

Oferta składana jest w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. dotyczące zakupu badań i ekspertyz w ramach prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

 1. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

  Nazwa: ………………………………………………….……...*

  Adres: ………………………………………………….………..*

 2. Warunki cenowe oferty

  Cena całościowa netto: …………………………….(PLN)*

  Cena całościowa brutto
  : ..............................(PLN)*

  Szczegółowe warunki cenowe:

Lp.

Nazwa zadania

Cena netto*

Cena brutto*

1.

Opracowanie testowych szkieletów nośnych oraz poziomych modułowych napędów liniowych - 1 usługa

 

 

2.

Badania technologii modułowej - 1 usługa

 

 

3.

Opracowanie komponentów technologicznych robota aptecznego - 1 usługa

 

 

4.

Badania właściwości komponentów technologicznych - 1 usługa

 

 

5.

Integracja poszczególnych komponentów umożliwiająca badanie całego systemu - 1 usługa

 

 

6.

Badania poprawności działania całego systemu - 1 usługa

 

 

7.

Opracowane zewnętrznego systemu dystrybucji preparatów medycznych na stanowiska odbiorcze znajdujące się w odległości kilku metrów od robota aptecznego - 1 usługa

 

 

8.

Opracowanie zewnętrznego systemu do konfekcjonowania dużej ilości preparatów medycznych - 1 usługa

 

 

9.

Badanie poprawności działania zewnętrznych systemów dystrybucji i konfekcjonowania preparatów medycznych - 1 usługa

 

 

10.

Opracowanie dokumentacji technicznej części mechanicznej i elektronicznej - 1 usługa

 

 

11.

Budowa na podstawie dokumentacji technicznej prototypu demonstracyjnego - 1 usługa

 

 

12.

Testy i analiza działania urządzenia w warunkach rzeczywistego funkcjonowania z cyklicznym wprowadzaniem usprawnień na podstawie wykrytych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia - 1 usługa

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (proszę wybrać właściwe)*:

 1. Termin realizacji zamówienia do dnia 31/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 31/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 01/04/2017 – 31/12/2017)
 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 17/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 17/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 18/03/2017 – 17/12/2017)
 3. Termin realizacji zamówienia do dnia 03/12/2017 (z czego Badania Przemysłowe w terminie do 03/03/2017 a Prace Rozwojowe w terminie 04/03/2017 – 03/12/2017) – 20 pkt.

Termin ważności oferty: ………………………………. (dni)* - min. 30 dni

 1. Oświadczenia Wykonawcy
  Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
  1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
  2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
  4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
  5. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasoby ludzkie niezbędne do terminowej realizacji zamówienia.
  6. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
   5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

  Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji prac o charakterze B+R tj. zgłoszenie wzoru użytkowego: ……….. szt.*

..................................
podpis i pieczęć firmy

 

 

 

 

 *dane obligatoryjne